Latinise


Latinise
(ezinitaL םג) תוילותק ץומיאל םורגל ;תימורה הייסנכל תוכייתשהל םורגל ;םיניטלה לש תרוסמ וא םיגהנמ ץמאל וא םיאתהל ;תיניטל הרוצ תתל ;תויניטל םילימב שמתשהל ;יניטלל ךופהל ;תיניטלל םגרתל

English-Hebrew dictionary. . 2013.